Quazzer
Alexandrov Felix Constntineson
Совет не видящим ни зги: надень очки, протри мозги.