Возьму на прокат или за сок 2 кресла детских на велосипед на 7-8 мая